Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ - Корница

Област: Благоевград
Град/село: Корница
Име на училището: Обединено училище  „Св. Паисий Хилендарски“
Кратко представяне на училището:

-  европейско качество на преподаване;
-  конкурентно образование;
-   блaгоприятен за личностното развитие климат;
-  училищна среда, подпомагаща активното участие на учениците в учебно- възпитателния процес;
-  стимулиране на нагласитe за съвместни дейности;
-  възможност за развитие на способностите и дарбите на учениците;
-  разнообразие от образователни, културни и спортни дейности;
-  работа на учениците със специални образователни потребности с ресурсен учител;
-  начална компютърна грамотност;
-  мултимедийно оборудване на класните стаи;
-  оптимално структуриран дневен режим;
-  организиран отдих и игрова дейност;
-  стол за хранене;
-  безплатни закуски 1 -4 клас;
-  компютърен и мултимедиен кабинет;
-  модерен кабинет по химия;
-  здравословна среда, ред и чистота, слънчеви и уютни класни стаи;
-  целодневна охрана с видеонаблюдение.