НАГРАДА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ С ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ПЕТДЕСЕТИЦИ  В СЪСТЕЗАНИЯТА НА СБНУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.