СБНУ подписа Споразумение за съвместна дейност с Департамент за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ - София към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.